会员登录

相同作者的商品

浏览历史

当前位置:
首页 > 八字 > 宋郭程撰/庄圆整理:应天歌
宋郭程撰/庄圆整理:应天歌
prev next 宋郭程撰/庄圆整理:应天歌
商品货号:XYB006585
商品品牌:香港心一堂
商品重量:400克
市场价格:108元
本店售价:98元
用户评价:comment rank 5
商品点击数:9066
商品总价:
购买数量:

商品属性

商品属性
作者 郭程
出版社 香港心一堂
购书网站 【星易图书网】港台原版术数书籍专卖
图书书号/ISBN 9789888266234
初版日期 2013
开本 25开
图书页数 181
图书装订 平裝
购书网址 www.xinyibooks.com
图书规格 繁体竖排
套册 一套一册
图书尺寸 14.8 x 21 cm
系列 心一堂术数古籍整理丛刊
繁體資料 【宋】郭程 撰,莊圓 整理:應天歌
特别说明 商品属性以实际书籍为准。库存状况无法实时更新,如欲查询,请联系我们


详细介绍

 《應天歌》乃宋代早期命學名著,星平兼論,配合納音、神煞,並以三命為名,書中所舉諸命例大多為有名有姓之職官,且多被後世命書所援引,實為難得之經典。可惜《應天歌》在我國已經亡佚,明清以來諸家書目俱未載;直至近年在韓國才發現《應天歌》刻本。

《應天歌》是古法論命的一個典範,從其文本來看,與現存《淵源》、《淵海》的論命風格截然不同。明末葉子奇撰《草木子》卷二鉤玄篇載:「耶律楚材以生克制化論五星,郭去非以戰鬥伏降刑衝破合論三命,皆臻其理也。」現存古本《應天歌》中確有大段篇幅論述于支戰鬥伏降刑衝破合,可證其言不虛。

清版《三命通會》卷七子平說辨云:「觀《五行精紀》、《蘭台妙選》、《三車一覽》、《應天歌》等書,與《淵源》、《淵海》不同。」《三命通會》多處節引《應天歌》。

本書整理者莊圓,鑒於本書在我國亡佚多時,而且新發現的刻本已中異體、俗體字頗多,亦無標點,卒讀為難。便花了數載時間,精心將古本《應天歌》整理、標點、校訂,在心一堂術數古籍整理叢刊出版,一來使稀見術數古籍得以保存,二來方便更多的同好研究。至今日古法論命已基本默默無聞,希望本書的出版能推動古法論命學習和研究的高潮。

前集 新刊太史秘傳三命統宗應天歌
新刊太史秘傳三命統宗應天歌梓形序
新刊太史秘傳三命統宗應天歌序
卷一 寅申巳亥局
卷二 子午卯酉局
卷三 辰戌丑未局
卷四 十六般劫殺 十六位亡神
卷五 女命
卷六 星命

後集 新刊署本命書要訣應天歌
卷一 論亡神劫殺
十六般亡神名
十六般劫殺名
卷二 論戰鬥伏降刑衝破合
卷三 論女命
卷四 論大耗
再論運氣
論倒限心法
太歲敢殺入局
陷入關格
凶星送迎
運限入空
卷五 歌訣

附錄 應天歌命例彙編


校訂序

 應天歌,題撰者郭程,字去非,號九江散仙、九江道人,江西九江人,進士出身。張伯偉編朝鮮時代書目叢刊中華書局,二OO四年出版。第四冊收錄鏤板考一書,其卷四載:「應天歌四卷,宋郭程撰,楊恢序,云程字去非,因遇異人撰成此書。」楊恢,字充之,號西村,眉山人,生卒年不詳,約宋理宗景定西元一二六O至一二六四年中前後在世。以此推測,郭程亦當生活在南宋末年理宗時期。

是書乃早期命學著作,星平兼論,配合納音、神煞,並以三命為名,書中所舉諸命例大多為有名有姓之職官,且多被後世命書所援引,實為難得之經典,唯其書名則明清以來諸家書目所不載。

徐樂吾子平粹言第六編古法論命云:「子平源於五星,而古法論命為子平與五星間之過渡。」應天歌即是古法論命的一個典範,從其文本來看,與現存淵源、淵海的論命風格截然不同。

明末葉子奇撰草木子卷二鉤玄篇載:「耶律楚材以生剋制化論五星,郭去非以戰鬥伏降刑衝破合論三命,皆臻其理也。」現存古本應天歌中確有大段篇幅論述干支戰鬥伏降刑衝破合,可證其言不虛。

清版三命通會卷七子平說辨云:「觀五行精紀、蘭台妙選、三車一覽、應天歌等書,與淵源、淵海不同。」三命通會多處節引應天歌。通會卷三歌辰戌丑未四宮互換神殺末云:「右十二宮神殺,古人所重,然必以主本旺相休囚,五行生剋制化,本之以財官印食,參之以貴人祿馬,然後看神殺輕重,較量可也。若專論神殺,則誣矣。故取應天歌,以為三命之一助云。」

現存應天歌刻本分上下冊,首尾無缺,上冊題新刊太史秘傳三命統宗應天歌六卷,下冊題新刊蜀本命書要訣應天歌五卷,上冊有序有跋,下冊無序無跋,每卷卷目之後標後集二字,上下冊正文內容大致相同。從奎章閣圖書、京城帝國大學圖書章等藏書印來看,該書為原奎章閣藏書,後併入京城帝國大學圖書館。是書傳承有緒,當是古本無疑。

庚寅年末,古本應天歌現於網路。余愛是書文字古樸、技法精湛,唯刻本中異體、俗體字頗多,卒讀為難,由是發心將其逐字錄入,以方便同好參研,其間得易友晉顯兄大力相助,辛卯年初即完成上下卷的文本錄入,異體字、俗體字除不影響閱讀外基本改為正體字,但通假字悉照原本。于辛卯始至今年癸巳春,獨立完成五次校對。同時彙編上下冊命例作為附錄,便於檢索。年初拜訪寧波李鏘濤兄,談及應天歌一書。李鏘濤兄建議將書稿出版,一來術數古籍得以保存,二來方便更多的同好研究。明清子平法大盛,至今日古法論命已基本默默無聞,希望應天歌的出版能推動古法論命學習和研究的高潮。因個人命學水準有限,文本錄入和校對過程中難免存在錯漏之處,還請方家指正。

歲次癸巳季春 東海舟山莊圓於滬上客舟堂

商品标记

 • 宋郭程撰/庄圆整理:应天歌
 • 宋郭程撰/庄圆整理:应天歌
 • 宋郭程撰/庄圆整理:应天歌
 • 宋郭程撰/庄圆整理:应天歌
 • 宋郭程撰/庄圆整理:应天歌
 • 宋郭程撰/庄圆整理:应天歌
 • 宋郭程撰/庄圆整理:应天歌
 • 宋郭程撰/庄圆整理:应天歌
 • 宋郭程撰/庄圆整理:应天歌
 • 宋郭程撰/庄圆整理:应天歌
用户评论
暂时还没有任何用户评论
网友名称: 匿名用户
电子信箱:
评价等级: 1 2 3 4 5
验 证 码:
captcha
评论内容: